Inleiding

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

 1. CBDSuperShop is onderdeel van Centipedeforyou.nl: gevestigd te Winschoten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 72615141;
 2. Website: de website CBDSuperShop.nl, te raadplegen via Centipede-foryou.nl en alle bijbehorende sub-domeinen;
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Centipede-foryou.nl. en/of zich geregistreerd heeft op de Webshop CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen;
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl + alle bijbehorende sub-domeinen en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken;
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen slechts bindend, indien en voor zover deze door Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen slechts bindend, indien en voor zover deze door Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen kunnen echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij door Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigen Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen kunnen zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
 5. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen hebben het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie

 1. Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
 2. Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant draagt zelf de verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
 3. Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen zijn niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mogen er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
 4. Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen daarvan in kennis te stellen, zodat Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen gepaste maatregelen kunnen nemen.

Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling is ontvangen, stuurt Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen zijn gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. Indien Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen de producten niet binnen de overeengekomen termijn kunnen leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos ontbinden.
 4. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 48 uur, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
 5. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 6. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen zijn gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

 1. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of
  • Als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.
  • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.
  • Bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
 2. Klant draagt zelf de kosten voor het retourneren.
 3. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn geldt dat de verpakking nog niet open is gemaakt. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
 4. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5. Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door een mail te zenden naar: info@Centipede-foryou.nl en daarin kenbaar te maken dat hij of zij van de aankoop af ziet.. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden.

  Producten kunnen geretourneerd worden aan:

  Centipede-foryou.nl
  Hunzestraat 16
  9673EB Winschoten

 6. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald.
  Zodra Centipede-foryou.nl het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 7. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen, Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen zijn vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

Garantie en conformiteit

 1. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen staan er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen,
 2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen daarvan in kennis te stellen.
 3. Indien Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen. de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening dan kan hij bij Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen geven Klant zo binnen 10 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan wordt binnen 10 dagen na de ontvangst een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Persoonsgegevens

 1. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen verwerken de persoonsgegevens van Klant conform de op de Website gepubliceerde privacy statement.

Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar. Centipede-foryou.nl, CBDSuperShop.nl en alle bijbehorende sub-domeinen gevestigd zijn.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Centipede-foryou.nl
Hunzestraat 16
9673 EB WINSCHOTEN

Telefoonnummer: +31651616161
E-mailadres: info @centipedeforyou.nl
KvK-nummer: 72615141
Btw-identificatienummer: NL102358370B01